Aansprakelijkheid
STICHTING 11:11 spant zich in om de inhoud van deze website zo
vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg
en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder
enige aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment
wijzigen zonder voorafgaande mededeling van STICHTING 11:11.

Het toepassen, uitdragen, overnemen of ondergaan van (gedeeltes
van) de op deze website aangeboden methodiek geschiedt voor
eigen risico. STICHTING 11:11 is niet aansprakelijk voor enige schade
die hieruit zou kunnen voortvloeien. De toepassing van de op deze
website genoemde methodiek moet gezien worden als een aanzet
een bewustzijnsproces op gang te brengen dat is gebaseerd op het
aanvaarden van de eigen verantwoordelijkheid.


Vergoedingen
Het gebruik van deze website is kosteloos. Het bestuur ontvangt geen
beloning voor haar werkzaamheden. Zij heeft wel recht op
vergoeding van de in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten. Voor haar continuÔteit is STICHTING 11:11 afhankelijk van
donaties. STICHTING 11:11 is vrijgesteld voor de BTW.


Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van
deze website en de toepassingen genoemd op deze website liggen bij
STICHTING 11:11. Het kopiŽren en verspreiden ervan is niet
toegestaan zonder schriftelijke toestemming van STICHTING 11:11,
behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van
dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke producten
anders aangegeven is.


Privacy
Persoonsgegevens worden op zorgvuldige wijze verwerkt en
opgeslagen overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens
en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt.


Onafhankelijkheid
STICHTING 11:11 is volledig onafhankelijk en is daarom niet
aangesloten bij een beroepsvereniging of andere
belangenorganisatie.

Disclaimer STICHTING 11:11 - december 2022

Disclaimer

stichting 11:11 disclaimer_nl stichting 11:11 disclaimer_nl
stichting 11:11 top stichting 11:11 top
logo stichting 11:11
© 2013-2023 STICHTING 11:11


doneren doneren
Disclaimer STICHTING 11:11 Disclaimer STICHTING 11:11
de Cirkel plattegrond van het leven de Cirkel plattegrond van het leven
Praktische toepassingen Praktische toepassingen
Wie we werkelijk zijn Wie we werkelijk zijn
Kanker in een ander daglicht Kanker in een ander daglicht
STICHTING 11:11 workshop Geboorte-Code STICHTING 11:11 workshop Geboorte-Code
Informatie over STICHTING 11:11 Informatie over STICHTING 11:11
Contact met STICHTING 11:11 Contact met STICHTING 11:11
Parapsychologie voor nieuwtijdsmensen (met kanker) Parapsychologie voor nieuwtijdsmensen (met kanker)