Revolutionair of controversieel
De volgende informatie kan een wereld openen die door veel mensen voor onmogelijk
wordt gehouden en juist daarom evengoed revolutionair als controversieel klinken. In het
eerste geval zou je het kunnen ervaren als 'een geschenk uit de hemel' en in het laatste
geval misschien als 'klinkklare onzin'. Maar als je (h)erkent wie je als mens werkelijk bent,
zal je tot de ontdekking komen dat er naast onze zichtbare fysieke wereld een fascinerende
'onzichtbare' wereld bestaat die van grote invloed is op je aardse bestaan.De mens is het enige wezen op Aarde met een
zogenaamde 'vrije wil'; je kunt zelf kiezen of je
je hart volgt of je ego


Intu´tie
De mens is het enige wezen op Aarde met een zogenaamde 'vrije wil'. Dat is het gevolg van
onze afkomst. Als (genetisch gemanipileerde) soort hebben wij de mogelijkheid zelf te
kiezen of we onze intu´tie (hart) volgen of onze ratio (ego). En welke keuze we ook
maken, we doen altijd onze ervaringen op. Het verschil is wel dat de ervaringen als gevolg
van het volgen van onze intu´tie ons een positief, warm en voldaan gevoel geven, terwijl
de ervaringen die we opdoen als we onze intu´tie negeren op termijn altijd een meer
dramatische afloop hebben. Op deze manier worden we als mens min of meer gedwongen
te leren luisteren naar onze intu´tie. Volgen we onze intu´tie dan volgen we het 'lot',
negeren we onze intu´tie dan volgen we het 'noodlot'.

De kans bestaat dat we, als gevolg van de zoektocht naar wie we als mens werkelijk zijn,
buiten onze Cirkel terecht komen. Hier worden we niet meer gevoed door onze intu´tie,
maar door negatieve emoties en gaan we ervan uit dat onze (altijd beperkte) ratio de
oplossingen biedt voor de problemen die we hier tegen komen. Maar als we eerlijk zijn,
kunnen we de negatieve gevolgen overal om ons heen ervaren. Toch doen we er vaak alles
aan om deze overduidelijke symptomen te ontkennen en (met medicatie) te onderdrukken,
waardoor we onszelf voortdurend een rad voor de ogen draaien en doen alsof we binnen
onze Cirkel leven. Het is de wereld op z'n kop.Het is als in de klassieke metafoor met de
engeltjes en de duiveltjesGene zijde
Hoewel we als mens zelf verantwoordelijk zijn voor elke beslissing die we nemen, worden
we vanuit de geestelijke wereld (gene zijde) omringd door onstoffelijke zielen (entiteiten)
die ons, vaak zonder ons daarvan bewust te zijn, sterk kunnen be´nvloeden. Binnen onze
Cirkel zijn ze meer aanmoedigend van aard, als een warme en liefdevolle ingeving of
positieve inspiratie. Maar buiten onze Cirkel is hun aard eerder manipulatief en dwingend,
en soms zelfs agressief. Ook inspiratie, maar dan negatief. Dit kan worden ervaren als het
'horen van stemmen' die commando's geven. Het is als in de klassieke metafoor met de
engeltjes en de duiveltjes. Belangrijk te weten is dat ook negatieve of lagere entiteiten
een onlosmakelijk onderdeel zijn van onze geestelijke wereld. Als gevolg van hun gebrek
aan eigenliefde fungeren ze als brute boodschappers aan gene zijde en hebben ze 'slechts'
de taak een onbalans aan de orde te stellen, die het gevolg is van het negeren van onze
intu´tie. Niets om bang van te zijn, wel iets om serieus te nemen.

Aan gene zijde kan dus een zeer chaotisch karakter heersen, waardoor het voor jouw
geestelijke begeleiding niet altijd mogelijk is haar taak goed uit te voeren. Het concept
van STICHTING 11:11 is naast persoonlijke bewustwording tevens gericht op het herstel van
het contact met je begeleiding aan gene zijde, waardoor negatieve entiteiten minder snel
vat krijgen. Het doel is je binnen de Cirkel te houden of te brengen.


Symptomen
Bekruipt je regelmatig een gevoel van onbehagen, heb je het gevoel dat je overschaduwd
wordt, dat de gedachten die je hebt niet van jouw zijn of dat negatieve woorden in je
mond worden gelegd? Dan is de kans aanwezig dat er, zonder je daarvan bewust te zijn,
ÚÚn of meerdere negatieve entiteiten in je huis aanwezig zijn of in je energiesysteem
(aura) meeliften. Ooit ben je de grens van je Cirkel gepasseerd en als gevolg van een
onbalans 'kleven' deze negatieve entiteiten aan jou als drager, totdat ze via jou worden
erkend in hun eigen gevoelens. Deze gevoelens komen in grote lijnen overeen met je eigen
onverwerkte emoties. Je kunt hierdoor het gevoel hebben de gezamenlijke lading als
opoffering zelf te moeten dragen. Het gevaar hierbij is dat je in een neerwaartse spiraal
terecht komt, waardoor klachten kunnen ontstaan die tot uitdrukking kunnen komen in
bijvoorbeeld:

Ľ negatieve gedachten, agressie
Ľ stress, burn-out
Ľ chronische vermoeidheid
Ľ slaapstoornis
Ľ eetstoornis
Ľ verslaving
Ľ angst
Ľ depressie
Ľ dwangneurose
Ľ psychose
Ľ auto-immuunziekte
Ľ kanker

Bij kanker is het de uiteindelijk fysieke manifestatie van deze negatieve energie, die zich
eerder heeft aangediend in de geestelijke en emotionele bewustzijnslaag, maar daar niet
als zodanig werd (h)erkend en getransformeerd.


De primaire oorzaak van kanker
Vanuit een energetisch oogpunt gezien is kanker een (lichamelijk) symptoom dat primair
ontstaat als gevolg van een defect aan het energetisch afweersysteem dat werkt op basis
van overtuigingen. Want omdat de mens een aanvaller (kanker) eerder ervaart als een
dader in plaats van een boodschapper, creŰert zij hiermee tegelijkertijd haar eigen
slachtofferschap. Het is een emotionele reactie waarmee de eigen verantwoordelijkheid
wordt ontlopen. Aan de lichamelijke ziekte kanker is een traject vooraf gegaan, waarbij de
intu´tie soms langdurig is genegeerd.

Kinderen vormen hierop een uitzondering. Hierbij speelt de mate van geestelijk (spiritueel)
bewustzijn van de ouders een cruciale rol. Toch stippelt iedere ziel voor zijn/haar
geboorte het eigen zielepad uit. De ziel van het kind kan dus de ervaring van kanker
hebben uitgestippeld, om tegelijkertijd de ouders aan te sporen hun spiritueel bewustzijn
te ontwikkelen. Vanuit een emotioneel standpunt moeilijk te bevatten, maar het kind
verleent de ouders juist een dienst.

De strijd tegen kanker bestaat daarom bij de gratie van het in stand houden van de
verhouding 'dader-slachtoffer'. Door de aanvaller te (h)erkennen als boodschapper, wordt
als gevolg van een bewustzijnsverruiming niet alleen duidelijk waarom 'de ziekte' zich
heeft aangediend, maar vindt tevens een transformatieproces plaats dat destructieve
energie omzet in constructieve energie.Kanker is de fysieke manifestatie van onverwerkte
negatieve energieTrillingsfrequentie
Alles en iedereen is en heeft energie en daarmee een trillingsfrequentie, ofwel een
bepaalde golflengte. Het principe is te vergelijken met geluid. Luide diepe bassen
produceren veel energie, maar de (trillings)frequentie ervan is laag. Iets of iemand kan dus
veel energie hebben, maar de trillingsfrequentie ervan kan toch laag zijn. Door middel van
het verhogen van ons geestelijk bewustzijn, verhogen we via ons energielichaam (aura) de
trillingsfrequentie van ons fysieke lichaam. Een te lage trillingfrequentie kan leiden tot
geestelijke en uiteindelijk lichamelijke klachten.

Door middel van het consumeren van voedsel, het luisteren naar muziek en informatie
opnemen via (sociale)media, neem je als mens de trilling van het betreffende product
over. Ook (sexuele) omgang met andere mensen heeft invloed op je eigen trilling, evenals
het aannemen van (geloofs)overtuigingen en het volgen van tradities. Omdat de trilling van
een persoon met de lichamelijke ziekte kanker lager is dan gewenst, is het belangrijk de
trilling van het (energetisch) lichaam te verhogen. Vermijd in dat geval producten en
gewoonten, maar ook mensen en plekken (steden) met een lagere trilling en pas
onmiddellijk producten en gewoonten met een hogere trilling toe. Hierdoor wordt het
(energetisch) lichaam weer naar een hogere trilling gebracht, waardoor negatieve
entiteiten minder vat krijgen.Het eten van vlees verlaagt de trillingsfrequentie
van je energetisch lichaamGewoonten als roken, alcohol- en drugsgebruik en het eten van vlees verlagen de trilling
van je (energetisch) lichaam. Een magnetron verlaagt de trillingsfrequentie van het voedsel
dramatisch. Gewoonten als mediteren, vegetarisch eten, sauna en wandelen in de natuur
verhogen de trilling van je (energetisch) lichaam. Het spreekt voor zich dat klassieke
muziek een hogere trilling heeft dan bijvoorbeeld dance of techno. Suiker geeft welliswaar
veel energie, maar de trillingsfrequentie ervan is zeer laag. Het is een goedkoop surrogaat
voor liefde. De behoefte aan veel suiker wijst op een gebrek aan eigenliefde, de
belangrijkste voedingsbodem voor kanker.

Zogenaamde 'slechte' producten of gewoonten veroorzaken op zich zelf geen kanker. De
keuze hiervoor moet gezocht worden in emotionele behoeften, aangemoedigd door
negatieve entiteiten en het vervolgens negeren van je intu´tie. Deze producten of
gewoonten verlagen de trilling en daarmee de weerstand (immuunsysteem) van het
lichaam. Entiteiten voelen zich hierdoor uitgenodigd je fysieke lichaam over te nemen,
waardoor in bepaalde lichaamscellen 'ongecontroleerde groei' ontstaat. Deze entiteiten
dwingen slechts de erkenning af die hen toekomt en zullen pas opgeven als jij je ervan
bewust bent hoe de kanker is ontstaan. Het is als het open laten van je voordeur en de
insluiper als dader aanwijzen. Je zult je verantwoordelijkheid moeten erkennen.Je wordt eerder aangemoedigd kanker te
bestrijden dan te onderzoeken waarom het zich
heeft aangediendExterne invloed
Kanker heeft niet alleen een enorme impact op de persoon die deze diagnose heeft
gekregen, ook de familie en vrienden lijden onder de enorme spanning. En hoewel familie
en vrienden juist in deze situatie er alles aan doen om deze persoon te steunen, leert de
praktijk dat als gevolg van een gebrek aan inzicht deze eerder wordt aangemoedigd de
ziekte te bestrijden, dan te onderzoeken waarom de ziekte zich heeft aangediend. De
reguliere geneeskunde fungeert hierbij als drijfveer, omdat deze zich vanuit de ratio
slechts richt op de bestrijding van de lichamelijke symptomen. Het voordeel hierbij is
natuurlijk dat deze persoon meer tijd krijgt de primaire energetische oorzaak te
achterhalen. Als echter het achterhalen van de primaire oorzaak achterwege blijft, is de
kans groot dat de ziekte zich opnieuw aandient. Het fysieke lichaam kan dan wel 'schoon'
zijn, het energetisch lichaam is dat nog niet. Er is helaas geen groter bewustzijn uit
voortgekomen.

Mensen met kanker die door de reguliere geneeskunde worden beschouwd als ongeneeslijk
ziek, dienen zich vooral te realiseren dat dit oordeel iets zegt over de beperkingen van de
reguliere geneeskunde zelf, en niet alles zegt over de feitelijke overlevingskansen. Juist in
deze zeer pijnlijke situatie is, naast de soms noodzakelijke symptoombestrijding, het
achterhalen van de primaire (energetische) oorzaak en het verhogen van de
trillingsfrequentie van (levens)belang.Het ego is dat deel van jezelf dat er de voorkeur
aan geeft te leven in afgescheidenheid van het
Hogere Zelf

Leven in een ander daglicht

ę 2013-2020 STICHTING 11:11


Het geheim van de Cirkel Het geheim van de Cirkel
Disclaimer STICHTING 11:11 Disclaimer STICHTING 11:11
Plattegrond van het leven Plattegrond van het leven
Praktische toepassingen Praktische toepassingen
Wie we werkelijk zijn Wie we werkelijk zijn
Leven in een ander daglicht Leven in een ander daglicht
Informatie over STICHTING 11:11 Informatie over STICHTING 11:11
Contact met STICHTING 11:11 Contact met STICHTING 11:11