Revolutionair of controversieel
De volgende informatie kan een wereld openen die door veel
mensen voor onmogelijk wordt gehouden en juist daarom evengoed
revolutionair als controversieel klinken. In het eerste geval zou je het
kunnen ervaren als 'een geschenk uit de hemel' en in het laatste
geval misschien als 'klinkklare onzin'. Maar als je (h)erkent wie je als
mens werkelijk bent, zal je tot de ontdekking komen dat er naast
onze zichtbare fysieke wereld een fascinerende 'onzichtbare' wereld
bestaat die van grote invloed is op je Aardse bestaan.De mens is het enige wezen op Aarde met een
zogenaamde 'vrije wil'; je kunt zelf kiezen of je je
hart volgt of je egoIntu´tie
De mens is het enige wezen op Aarde met een zogenaamde 'vrije
wil'. Dat is het gevolg van onze afkomst. Als (genetisch
gemanipileerde) soort hebben wij de mogelijkheid zelf te kiezen of
we onze intu´tie (hart) volgen of onze ratio (ego). En welke keuze we
ook maken, we doen altijd onze ervaringen op. Het verschil is wel dat
de ervaringen als gevolg van het volgen van onze intu´tie ons een
positief, warm en voldaan gevoel geven, terwijl de ervaringen die we
opdoen als we onze intu´tie negeren op termijn altijd een meer
dramatische afloop hebben. Op deze manier worden we als mens
min of meer gedwongen te leren luisteren naar onze intu´tie. Volgen
we onze intu´tie dan volgen we het 'lot', negeren we onze intu´tie dan
volgen we het 'noodlot'.

De kans bestaat dat we, als gevolg van de zoektocht naar wie we als
mens werkelijk zijn, buiten onze Cirkel in de 3e dimensie terecht
komen. Hier worden we niet meer gevoed door onze intu´tie, maar
door negatieve emoties en gaan we ervan uit dat onze (altijd
beperkte) ratio de oplossingen biedt voor de problemen die we hier
tegen komen. Maar als we eerlijk zijn, kunnen we de negatieve
gevolgen overal om ons heen ervaren. Toch doen we er vaak alles
aan om deze overduidelijke symptomen te ontkennen en (met
medicatie) te onderdrukken, waardoor we onszelf voortdurend een
rad voor de ogen draaien en doen alsof we binnen onze Cirkel leven.
Het is de wereld op z'n kop.

Groei is daarom niet altijd positief, er is weldegelijk een grens. Vanaf
het Nulpunt tot aan de grens van de 3e en 4e dimensie (de lijn 333),
is groei positief. Zodra we de grens zijn gepasseerd slaat het om in
negatief. Een tegenslag die we vervolgens te verduren krijgen is een
signaal dat ons erop wijst dat we te ver zijn gegaan en dat we in een
eerder stadium onze intu´tie hebben genegeerd. Een positieve
instelling is in dit geval niet doorgaan, maar rechtsomkeer maken,
terug binnen de 4e dimensie. Hiermee wordt de negatieve energie in
de 3e dimensie (h)erkend en kan deze in een vroeg stadium nog
worden getransformeerd zonder grote gevolgen te hebben.
Negatieve energie is dus niet slecht, het geeft aan dat er iets niet
klopt.Het is als in de klassieke metafoor met de engeltjes
en de duiveltjesGene zijde
Onze ziel doordringt ons fysieke lichaam. Het was er al voor onze
geboorte en blijft ook na de fysieke dood gewoon voortbestaan. En
zodra we ons emotioneel bewust zijn van deze nieuwe toestand
verlaten we de aards gebonden astrale sfeer (tussenwereld) om ons
weer te verenigen met de eigen hogere lichtsfeer. Zielen die hun
fysieke dood niet kunnen accepteren verworden tot zogenoemde
dolende zielen en kunnen veel moeite doen om door mensen
opgemerkt te worden. Soms is dat gedrag opdringerig of zelfs
agressief. Het zijn negatieve entiteiten die afhankelijk van hun aard
en duur in de astrale sfeer een enorme invloed op ons Aardse
bestaan kunnen uitoefenen. Daarnaast bestaan er zielen uit de
hogere lichtsferen die het als hun taak beschouwen je als mens te
begeleiden, zogenoemde geestelijke begeleiding. Ieder mens heeft
geestelijke begeleiding.

Dus, hoewel we als mens zelf verantwoordelijk zijn voor elke
beslissing die we nemen, worden we vanuit de geestelijke wereld
(gene zijde) omringd door onstoffelijke zielen (entiteiten) die ons,
vaak zonder ons daarvan bewust te zijn, sterk kunnen be´nvloeden.
Binnen onze Cirkel zijn ze meer aanmoedigend van aard, als een
warme en liefdevolle ingeving of positieve inspiratie. Maar buiten
onze Cirkel is hun aard eerder manipulatief en dwingend, en soms
zelfs agressief. Ook inspiratie, maar dan negatief. Dit kan zelfs
worden ervaren als het 'horen van stemmen' die commando's geven.
Het is als in de klassieke metafoor met de engeltjes en de duiveltjes.
Belangrijk te weten is dat ook negatieve of lagere entiteiten een
onlosmakelijk onderdeel zijn van onze geestelijke wereld. Als gevolg
van hun gebrek aan eigenliefde fungeren ze als brute boodschappers
aan gene zijde en hebben ze 'slechts' de taak een onbalans aan de
orde te stellen, die het gevolg is van het negeren van onze intu´tie.
Niets om bang van te zijn, wel iets om serieus te nemen.


Symptomen
Bekruipt je regelmatig een gevoel van onbehagen, heb je het gevoel
dat je overschaduwd wordt, dat de gedachten die je hebt niet van
jouw zijn of dat negatieve woorden in je mond worden gelegd? Dan
is de kans aanwezig dat er, zonder je daarvan bewust te zijn, ÚÚn of
meerdere negatieve entiteiten in je huis aanwezig zijn of in je
energiesysteem (aura) meeliften. Ooit ben je de grens van je Cirkel
gepasseerd en als gevolg van een onbalans 'kleven' deze negatieve
entiteiten aan jou als drager, totdat ze via jou worden erkend in hun
eigen gevoelens. Deze gevoelens komen in grote lijnen overeen met
je eigen onverwerkte emoties. Je kunt hierdoor het gevoel hebben de
gezamenlijke lading als opoffering zelf te moeten dragen. Het gevaar
hierbij is dat je in een neerwaartse spiraal terecht komt, waardoor
klachten kunnen ontstaan die tot uitdrukking kunnen komen in
bijvoorbeeld:

Ľ negatieve gedachten, agressie
Ľ stress, burn-out
Ľ chronische vermoeidheid
Ľ slaapstoornis
Ľ eetstoornis
Ľ verslaving
Ľ angst
Ľ depressie
Ľ dwangneurose
Ľ psychose
Ľ auto-immuunziekte
Ľ kanker

Bij kanker is het de uiteindelijk fysieke manifestatie van deze
negatieve energie, die zich eerder heeft aangediend in de geestelijke
en emotionele bewustzijnslaag, maar daar niet als zodanig werd (h)
erkend en getransformeerd. Kanker is dus geen ziekte maar een
symptoom.


De primaire oorzaak van kanker
Vanuit een energetisch oogpunt gezien is kanker een (lichamelijk)
symptoom dat primair ontstaat als gevolg van een defect aan het
energetisch afweersysteem dat werkt op basis van overtuigingen.
Want omdat de mens een aanvaller (kanker) eerder ervaart als een
dader in plaats van een boodschapper, creŰert zij hiermee
tegelijkertijd haar eigen slachtofferschap. Het is een emotionele
reactie waarmee de eigen verantwoordelijkheid wordt ontlopen. Aan
de lichamelijke 'ziekte' kanker is een traject vooraf gegaan, waarbij de
intu´tie soms langdurig is genegeerd.

Kinderen vormen hierop een uitzondering. Hierbij speelt de mate
van geestelijk (spiritueel) bewustzijn van de ouders een cruciale rol.
Toch stippelt iedere ziel voor zijn/haar geboorte het eigen zielepad
uit. De ziel van het kind kan dus de ervaring van kanker hebben
uitgestippeld, om tegelijkertijd de ouders aan te sporen hun
spiritueel bewustzijn te ontwikkelen. Vanuit een emotioneel
standpunt moeilijk te bevatten, maar het kind verleent de ouders
juist een dienst.

De strijd tegen kanker bestaat daarom bij de gratie van het in stand
houden van de verhouding 'dader-slachtoffer'. Door de aanvaller te
(h)erkennen als boodschapper, wordt als gevolg van een
bewustzijnsverruiming niet alleen duidelijk waarom de 'ziekte' zich
heeft aangediend, maar vindt tevens een transformatieproces plaats
dat destructieve energie omzet in constructieve energie.Kanker is de fysieke manifestatie van onverwerkte
negatieve energieTrillingsfrequentie
Alles en iedereen is en heeft energie en daarmee een
trillingsfrequentie, ofwel een bepaalde golflengte. Het principe is te
vergelijken met geluid. Luide diepe bassen produceren veel energie,
maar de (trillings)frequentie ervan is laag. Iets of iemand kan dus
veel energie hebben, maar de trillingsfrequentie ervan kan toch laag
zijn. Door middel van bewustzijnsontwikkeling blijven onze chakra's
in balans en verhogen we via ons energielichaam (aura) de
trillingsfrequentie van ons fysieke lichaam. Een te lage
trillingfrequentie kan leiden tot geestelijke en uiteindelijk
lichamelijke klachten.

Door middel van het consumeren van voedsel, het luisteren naar
muziek en informatie opnemen via (sociale)media, neem je als mens
de trilling van het betreffende product over. Ook (sexuele) omgang
met andere mensen heeft invloed op je eigen trilling, evenals het
aannemen van (geloofs)overtuigingen en het volgen van tradities.
Omdat de trilling van een persoon met de lichamelijke 'ziekte' kanker
lager is dan gewenst, is het belangrijk de trilling van het (energetisch)
lichaam te verhogen. Vermijd in dat geval producten en gewoonten,
maar ook mensen en plekken (steden) met een lagere trilling en pas
onmiddellijk producten en gewoonten met een hogere trilling toe.
Hierdoor wordt het (energetisch) lichaam weer naar een hogere
trilling gebracht, waardoor negatieve entiteiten minder vat krijgen.

Gewoonten als roken, alcohol- en drugsgebruik en het eten van vlees
verlagen de trilling van je (energetisch) lichaam. Een magnetron
verlaagt de trillingsfrequentie van het voedsel dramatisch.
Gewoonten als mediteren, vegetarisch eten, sauna en wandelen in
de natuur verhogen de trilling van je (energetisch) lichaam. Het
spreekt voor zich dat klassieke muziek een hogere trilling heeft dan
bijvoorbeeld dance of techno. Suiker geeft welliswaar veel energie,
maar de trillingsfrequentie ervan is zeer laag. Het is een goedkoop
surrogaat voor liefde. De behoefte aan veel suiker wijst op een gebrek
aan eigenliefde, de belangrijkste voedingsbodem voor kanker.Het eten van vlees verlaagt de trillingsfrequentie
van je energetisch lichaamBevrijd jezelf
Zogenaamde 'slechte' producten of gewoonten veroorzaken op zich
zelf geen kanker. De oorzaak hiervoor te kiezen moet gezocht worden
in emotionele behoeften, aangemoedigd door negatieve entiteiten
(demonen) en het vervolgens negeren van je intu´tie. De producten
of gewoonten verlagen de trilling en daarmee de weerstand
(immuunsysteem) van het lichaam. De entiteit voelt zich hierdoor
uitgenodigd je fysieke lichaam 'over te nemen', waardoor in
specifieke lichaamscellen mutaties en ongecontroleerde groei
ontstaan. Het voedt zich met jouw energie waardoor je weerstand
verder afneemt. Het is parasitisme met een vaak dramatische afloop.
Zelfreflectie, jouw onderzoek naar hoe de kanker is ontstaan en de
bewustzijnsverruiming die daar uit voortkomt, leidt tot een hogere
trillingsfrequentie en heeft voor beide een positief resultaat. De
betreffende persoon verlost zichzelf van de entiteit als parasiet en
geneest zichzelf van kanker. De entiteit voelt zich erkent in zijn taak
en kan hierdoor de astrale wereld verlaten en toetreden tot zijn
lichtsfeer, zonder de noodzaak op zoek te gaan naar een nieuw
'slachtoffer'. Een bevrijding voor iedereen.

Aan gene zijde kan dus een zeer chaotisch karakter heersen,
waardoor het voor jouw geestelijke begeleiding niet altijd mogelijk is
haar taak goed uit te voeren. Het concept van STICHTING 11:11 is
naast persoonlijke bewustwording tevens gericht op het herstel van
het contact met je begeleiding aan gene zijde, waardoor negatieve
entiteiten geen vat op je krijgen. Het doel is je binnen je Cirkel, de 4e
dimensie te brengen en het contact met je Hogere Zelf te herstellen.
STICHTING 11:11 helpt je daar bij.Je wordt eerder aangemoedigd kanker te bestrijden
dan te onderzoeken waarom het zich heeft
aangediend

Leven in een ander daglicht

Disclaimer STICHTING 11:11 Disclaimer STICHTING 11:11
Plattegrond van het leven Plattegrond van het leven
Praktische toepassingen Praktische toepassingen
Wie we werkelijk zijn Wie we werkelijk zijn
Leven in een ander daglicht Leven in een ander daglicht
Informatie over STICHTING 11:11 Informatie over STICHTING 11:11
Contact met STICHTING 11:11 Contact met STICHTING 11:11
Het geheim van de Cirkel Het geheim van de Cirkel

ę 2013-2021 STICHTING 11:11